Inventory System Management

Home บริการวางระบบการควบคุมภายในและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง

บริการวางระบบและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง

วางระบบและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการรับเข้าฝ่ายบัญชีและครั้งสินค้า คำนวณราคาต้นทุนต่อหน่วย
2. ตรวจสอบการจ่ายสินค้า ว่าตรงกันทั้งฝ่ายบัญชีและคลังสินค้า
3. ตรวจสอบการโอนย้ายระหว่างคลัง การยืมสินค้า (ถ้ามี)
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีสินค้าคงคลัง กับสต๊อกการ์ด และรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดปัญหาสินค้าขาดหาย ขาดสต๊อก
ลดความเสี่ยง เลี่ยงความเสียหาย จากสต๊อกที่เคลื่อนไหวช้าหรือไม่เคลื่อนไหว
ควบคุมภายใน เพื่อลดความผิดพลาดจากการรับ-จ่ายสินค้าและวัตถุดิบ

 

เหมาะสำหรับกิจการซื้อมา-ขายไป หรือโรงงานผลิตสินค้า

ทดสอบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน แบบใช้งานได้จริง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่จะทำการสัมภาษณ์พนักงานแต่ละแผนกและดูวงจรทางเดินเอกสาร การอนุมัติในแต่ละขั้นตอน เพื่อสรุปจุดอ่อนของระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายใน ในแต่ละระบบงาน (ระบบซื้อ ขาย รับ จ่าย สินค้าคงคลัง) ปรับปรุงระบบเอกสาร และการควบคุมภายในใหม่ โดยมุ่งเน้นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่สามารถควบคุมได้ ระยะเวลาให้บริการอยู่ระหว่าง 15-30 วันทำการ ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อให้ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต และป้องกันความผิดพลาดที่อาจมีขึ้นในอนาคต ทำให้ข้อมูลบัญชีมีความถูกต้อง สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้บริหารตัดความกังวลเรื่องบัญชี/การเงิน และมีความมั่นใจในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่มักพบข้อผิดพลาด หรือการทุจริตโดยผู้ปฏิบัติงานอยู่บ่อยๆ หรือธุรกิจที่พนักงานแต่ละแผนกมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ไม่ชัดเจน หรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริตได้